מידע עיסקי
יעוץ משכנתאות
משרד הפנים
עיריות
מנהל מקרקעי ישראל
רשם המשכונות
רשם החברות
טאבו רשם המקרקעין
תנאי שימוש באתר
תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "טאבו ישיר" (להלן:"האתר") המופעל על ידי טאבו ישיר – קו מנחה בע"מ  מבית קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ (להלן:"המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות משתמשים רשומים וגולשים שאינם רשומים (כל אחד מאלה להלן: "משתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן, ולתנאי מדיניות הפרטיות. כניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה (כפי שיהיו מעת לעת  והתחייבות לפעול על פיהם). אנא עיין היטב בתנאים אלה.  

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

התכנים והשירותים הניתנים באתר

 1. האתר כולל שירותי צפייה, אספקה והפצת מידע משלושה מרשמים עיקריים: רשם המקרקעין, רשם החברות ורשם המשכונות אשר ניתנים און-ליין הן באמצעות האינטרנט והן באמצעות שליפה פיזית של נסחים מהלשכות השונות (להלן: "השירותים"). המפעילה רשאית לשנות את התכנים, המידע והשירותים, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידיה ובין אם על ידי צד שלישי.
 2. האתר כולל שירותי הזמנת דו"ח משכונים. במסגרת שירות זה מקבל הגולש דו"ח מפורט הכולל תמצית מידע ונתונים מרשם המשכונות של משרד המשפטים ו/או מידע ממשרד התחבורה ו/או בנק ישראל אודות משכונות רשומים בנוגע לנכסים ו/או כלי רכב בהתאם לפרטים שהוזנו על ידי המשתמש (מספר זיהוי של אדם ו/או תאגיד ו/או כלי רכב) ו/או מידע על היותו חייב מוגבל באמצעים, לפי העניין. הדו"ח כולל נתונים על משכונות בהתאם לפרטים שהוזנו, הודעות על ביטול המשכונות ועל הארכתם, לרבות פרטים לגבי נושים, החייבים והנכסים הממושכנים ככל שישנם. עדכניות המידע הינה בהתאם לשעה המודפסת בפועל בראש פלט תוצאות הדו"ח, ומיד לאחר ביצוע ההזמנה תוכלו לצפות בדו"ח המשכונים ובמקביל לקבלו בדוא"ל. הדו"ח אינו מהווה תחליף למידע המצוי בידי רשם המשכונות ו/או משרד התחבורה. המפעילה או כל חברה אחרת מקבוצת המפעילה אינן רשם המשכונות ו/או משרד התחבורה ואינן פועלות מטעמם. המפעילה או כל חברה אחרת מקבוצת המפעילה אינה אחראית לנכונותם, לשלמותם, ולעדכניותם של הנתונים המופיעים בדוח זה.
 3. מובהר, כי אין במידע המוצג באתר ובשירותים משום תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

בעלות וזכויות

 1. כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכן כל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה.
 2. למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש מסחרי ו/או עסקי בשירותים, במידע (כהגדרתו לעיל) ובכל התכנים המופיעים באתר. למען הסר ספק, מובהר כי המפעילה מעניקה למשתמש אך ורק רישיון שימוש לאתר ולשירותים ולמשתמש לא יהיו כל זכויות, מכל מין וסוג שהם, על המידע המצוי באתר..
 3. על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים. על כן, שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים. יובהר כי המפעילה לא תהא אחראית לכל הפרת זכות כאמור.
 4. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.

אחריות

 1. האתר בכללותו, לרבות השירותים, המידע, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע אחר וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS"), ללא כל התחייבות כלשהי מצד המפעילה, ובכלל זה ללא כל התחייבות של המפעילה כי המידע מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר, השירותים, התכנים המופיעים באתר והמידע, אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. כל העושה במידע ובתכנים המופיעים באתר, או בשירותים המוצעים בו שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד. עוד מובהר, כי על אף מאמציה של המפעילה, אין יכולת להבטיח כי המידע המופיע באתר או המוזן בו על ידי משתמש יהיה חסין מפני פריצות, גישה לא חוקית, קלקולים, ליקויים, תקלות וכיוצא באלה.
 2. על אף שהמפעילה פועלת בשקידה ראויה כדי להבטיח שהתכנים באתר יהיו מדויקים ו/או עדכניים ו/או שלמים, בהתחשב בכמות המידע, למפעילה אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה והיא אינה אחראית לכך. בהתאם, המשתמש לוקח בחשבון כי ייתכן שבאתר יופיע מידע חלקי ו/או מידע לא מעודכן וייתכנו חוסרים ו/או טעויות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.
 3. בשל כל האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית במפורש או במכללא לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או עלול להיגרם משימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ו/או מקבלת השירותים. יתרה מכך, המפעילה אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר מכל סיבה שהיא, לרבות עקב פגם או תקלה בתוכנה של המפעילה או באתר או בגישה לאתר ו/או זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו. מובהר כי בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים ומידע המופיעים בפרסומים רשמיים בכתב, הנתונים והמידע בפרסומים הרשמיים בכתב הוא הנכון. בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר ו/או המידע ו/או השירותים ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים המוצעים באתר ומהיות השירותים אינם מתאימים לצרכי או מטרות המשתמש.
 4. במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר, אנא הודע על כך למפעילה בכתובת הדוא"ל info@tabu.co.il.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי או אחר שיפורסמו באתר על ידי או עבור צדדים שלישיים או כל שירות המוצע בו. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי מידע כאמור אודות ספקים שונים לא יתפרשו כהצעה של המפעילה ו/או האתר להשתמש בשירות בעלי המקצוע המפרסמים את שירותיהם באתר כאמור ו/או כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המפעילה ו/או האתר, במפורש או מכללא, במי מבעלי המקצוע האמורים ו/או בשירותים המוצעים על ידי מי מהם. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין התוכן, מידע, הצעות, מוצרים או שירותים המפורסמים באתר כאמור, יופנו במישרין אל אותם בעלי מקצוע, ולא תהיה בגינן תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 6. המפעילה ו/או האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, והשימוש במידע כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 7. כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי, בעקבות מידע המתפרסם באתר, או באתרים שאליהם קיימת אפשרות הפניה, אינה כוללת את המפעילה כצד להתקשרות, והיא לא תישא באחריות להתקשרות כאמור ו/או לשירותים שיוצעו על ידי בעלי המקצוע או כל צדדים שלישיים אחרים, המציעים את עצמם באתר, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.
 8. התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, והמפעילה לא תישא באחריות בגין האמור בהם. כמו כן, כל המידע המוצג באתר נכון למועד כתיבתו בלבד, ונכונותו עשויה להשתנות.

פרסום באתר

המפרסם באתר יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידיו באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2) למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3) למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

קישורים

 1. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HYPERLINK) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים ברשת האינטרנט (להלן:"מקורות אחרים").
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, המפעילה אינה אחראית לתוכן המקורות האחרים אליהם קיימים קישורים כאמור ולטיב השירות הניתן בהם, והיא לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם קישורים ו/או אתרים אלו. הימצאות של קישור באתר לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. אם לא נאמר אחרת על ידי המפעילה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה, המלצה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי המפעילה לגבי אותם מקורות אחרים והם מצויים באתר לנוחות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית לסלק קישורים שנכללו באתר בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

תיקון תנאי השימוש

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי הצורך לעדכן את המשתמש על כך. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.

 

1
מ 1
אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ משפטי והכוונה ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם גורם מוסמך העוסק בתחום בטרם תחילת כל פעולה או קבלת כל החלטה . הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות .
כללי קטגוריות שירותים מדריכים
ראשי<
תקנון<
שחזור הזמנה<
תמיכה מרחוק<
מי אנחנו<
מדיניות פרטיות<
טאבו - רשם המקרקעין<
רשם המשכונות<
מנהל מקרקעי ישראל<
עיריות<
לקנות דירה<
רשם החברות<
משרד הפנים<
יעוץ משכנתא<
מידע עסקי<
רשם החברות<
רשם המשכונות / שיעבוד רכב<
תשריט בניין<
דוח מידע עסקי CheckId<
תמ"א 38<
נסח טאבו לפי כתובת<
תשריט בניין לפי כתובת<
איתור בעלי חברות ברשם החברות<
בדיקת רקע על שוכרים<
תעודת התאגדות באנגלית<
נסח טאבו<
אישור זכויות<
צילום שטר<
דוח מידע עסקי<
דוח נכסים לפי ת.ז<
איתור כתובת (מען)<
נסח חברה באנגלית<
דוח מידע אישי CheckId<
דוח משכונים<
תקנון מוסכם / מצוי<
שינוי שם בנכס<
מינהל מקרקעי ישראל<
מדריך ללקיחת משכנתא<